Photo a day – Day 112/365

Photo a day #112

Photo a day #112

Take care
©Oana Danciu.