Photo a day – Day 113/365

Photo a day #113

Photo a day #113

Take care
©Oana Danciu.