Photo a day – Day 121/365

Photo a day #121

Photo a day #121

Take care
©Oana Danciu.