Photo a day – Day 123/365

Photo a day #123

Photo a day #123

Take care
©Oana Danciu.